Šta su dnevne evidencije otpada o proizvođaču otpada - DEO1 i godišnji izveštaji otpada o proizvođaču otpada - GIO1 i ko je u obavezi da ih popunjava?

Dnevne evidencije otpada o prozvođaču otpada DEO1 i godišnji izveštaji otpada GIO1 su obaveza svih koji prilikom obavljanja svoje delatnosti/poslovanja generišu otpad bilo koje vrste i predaju ga ovlašćenim preuzimačima, uz odgovarajući dokument o kretanju (opasnog) otpada.

Objavljeno: 6.2.2017. 14:11:26OK.


Šta to, u stvarnom životu, znači?


Proizvodnja (generisanje) otpada


Bavite se svojim poslom.


Komunicirate sa klijentima, dobavljačima, knjigovođama i državnim organima i trudite se da rešavate sve probleme i izazove koji stoje pred vama.. i onda vam neko traži da vodite računa o otpadu, da ga predate nekome ko ima dozvolu i da, uz sve to, vodite i evidencije o otpadu!


Kako!?


Bez obzira da li je u pitanju lokalna piljarnica, salon lepote, kancelarija sa računarima ili pogon za proizvodnju čeličnih delova, vi tokom svoje delatnosti generišete neku vrstu otpada. Najčešće je to papir od štampanja, istrošeni toner kertridž, baterija od daljinskog upravljača, pokvareni deo računarske opreme, kartonska ili plastična ambalaža ili nešto na bazi metala - kablovi, razni metalni delovi, ostaci od prerade.. Šta god da je, Vaše obaveze su iste za sve.


Na domaćem internetu postoji nekoliko veoma dobrih tekstova o tome šta treba da uradite sa otpadima koje generišete, kako da ih identifikujete i razdvojite i kako i kome treba da ih predate. Da se ne bismo ponavljali, za potrebe ovog bloga ću pretpostaviti da svako od Vas razdvaja otpad koji generiše po vrsti i predaje kompanijama koje imaju dozvolu za sakupljanje, tj. da postupate u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.


Fotografija: eKapija


Prvo je potrebno da generisani otpad razdvojite u skladu sa budućim tretmanom i katalogom otpada, tj. da odvojite jednu vrstu otpada od drugog i da sve količine koje generišete evidentirate na propisanom obrascu dnevne evidencije o otpadu prozivođača otpada - DEO1, za svaku vrstu otpada posebno.


To Vam je zakonska obaveza.


Pre nego što detaljno prikažemo ovaj obrazac i pokažemo kako se popunjava, pogledajmo šta su vam još obaveze, drugim rečima koja dokumenta morate da imate.


Predaja otpada i dokument o kretanju (opasnog) otpada


Kada ste otpad razdvojili po vrstama, propisno upakovali ili samo poželeli da to ispravno uradite, naći ćete na internetu neku od kompanija koje ga preuzimaju, poseduju odgovarajuće dozvole i dogovoriti se sa njima oko uslova predaje (ukupna i mesečna količina, cena, termini preuzimanja, pakovanje, utovar itd.).


Kada se dogovorite oko svih uslova, potrebno je da napravite dokument o kretanju otpada, popunite ga svim relevantnim podacima o vrsti otpada, karakterizaiciji, klasifikaciji, načinu pakovanja, izveštaju o ispitivanju otpada, operacijama postupanja, preuzimaču i primaocu, njihovim dozvolama i odgovornim licima za upravljanje otpadom.


Fotografija: 123RF stock


Detalje o dokumentu o kretanju (opasnog) otpada ćemo dati u posebnom blogu. Za sada je bitno da znate da on postoji i da je Vaša obaveza da ga kreirate i predate uz otpad svaki put kada ga predajete, a obaveza preuzimača i primaoca je da ga ispune svojim podacima, overe u ogovarajućim poljima i vrate vam jedan overen primerak, što je dokaz da ste ispravno postupili sa otpadom.


U Srbiji je praksa da preuzimač za Vas kreira i dostavi dokument o kretanju (opasnog) otpada sa svim potrebnim podacima, s obzirom na to da malo proizvođača otpada razume svoje obaveze i zna koje tačno podatke treba da unese u dokument. Vi možete i trebalo bi da se u potpunosti oslonite na podatke koje vam preuzimač i primalac dostavljaju.


Sve količine otpada koje predate preuzimaču takođe treba da evidnetirate na pomenutom obrascu dnevne evidencije otpada DEO1.


DEO 1 - Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada


Obrazac dnevne evidencije otpada o proizvođaču otpada - DEO 1 popunjavate dnevno na zakonom propisanom obrascu, obično u Eksel tabeli, za svaku vrstu otpada koju generišete posebno.


Fotografija: obrazac DEO1


Tabele su napravljene tako da pokrivaju jedan kalendarski mesec. Da biste prikupili podatke za godinu dana rada, što je bitno za dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu proizvođača otpada - GIO1, treba da za svaku vrstu otpada imate po jedan Eskel fajl sa 12 posebnih stranica.


Ove evidencije se čuvaju na računaru i dostavljaju se na zahtev inspekcijskih organa.


Videli smo ranije da je potrebno popuniti ovaj obrazac svaki put kada generišete neki otpad i svaki put kada predate neki otpad. Pogledajmo kako to izgleda u praksi.


Kako izgleda popunjavanje obrasca o otpadu DEO1 u praksi?


Bavite se svojim poslom. Fokusirani ste na izazove koji stoje pred vama, a morate da vodite evidencije o otpadu!


Kako?


Fotografija: hearingamplifiers.co


U kancelariji imate stolice, stolove, na njima računare i štampače. Komunicirate fiksnim i mobilnim telefonima, štampate dokumenta za sastanke, ponude klijentima, cenovnike na papir i radite sve što će vam omogućiti da ostvarite profit. Sve pomenuto vam postaje otpad - papir od štampe se iskoristi i baci, uređaji se kvare, nameštaj se otpisuje.


Imate skladište, zaprimate robu, prepakujete robu, prodajete robu. Stvarate ambalažni otpad - karton, foliju, palete. Roba se kvari, lomi i postaje dodatni otpad.


Bavite se proizvodnjom. Kupujete sirovine, proizvodite proizvod, pakujete ga i prodajete. Stvarate ambalažni otpad, stvarate ostatke i otpatke iz proizvodnje, stvarate škart.


Čime god da se bavite, bilo to ovde navedeno ili ne, koji god otpad da generišete, morate da vodite evidencije na pomenutim obrascima.


Recimo da proizvodite 10 vrsta otpada.


Generišete određenu količinu jedne vrste otpada, na primer ambalažne folije (15 01 02). Izmerite, odnesete na mesto za skladištenje otpada. Otvorite Eksel fajl sa praznim obrascem evidencije o otpadu proizvođača otpada DEO1 i popunite zaglavlje podacima za tu vrstu otpada. Evidentirate proizvedenu količinu u tabeli.


Fotografija: UPSEKO


Generišete drugu vrstu otpada, na primer otpadni papir od štampanja (20 01 01) jer, recimo, odbacujete arhivu koju više ne morate da čuvate. Izmerite, odnesete na mesto za skladištene otpada. Otvorite postojeći ili kreirate novi Eksel fajl, popunite zaglavlje podacima za tu vrstu otpada. Evidentirate proizvedenu količinu u tabeli.


Fotografija: UPSEKO


Generišete treću, četvrtu, ... desetu i svaki put ponovite proces. Sad imate 10 fajlova za 10 vrsta otpada sa po jednom tabelom obrasca o evidenciji otpada DEO1 za tekući mesec.


Ponovo generišete prvu vrstu otpada. Otvorite postojeću tabelu sa obrascem evidencije o otpadu DEO1 i evidentirate količinu. Pozovete preuzimača da ga preuzme, on vam pošalje dokument o kretanju otpada, vi ga oštampate, predate mu otpad i dokumenta i evidentirate predatu količinu na obrascu u tabeli u Ekselu.


Fotografija: UPSEKO


Počne novi mesec, generišete ili predate novu količinu. Otvorite postojeći eksel, napravite novu stranicu (sheet) na osnovu postojećeg. Na svakoj stranici za novi mesec je potrebno da unesete podatke u zaglavlje, prepišete stanje u skladištu sa kraja prošlog meseca, unesete formule za računanje, unesete prozvedene ili predate količine i jako vodite računa da ne dođe do greške.


I tako svaki dan.


Srećno!GIO 1 - Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada


Na početku svake kalendarske godine, a najkasnije do 31. marta, morate da dostavite godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada za prethodnu kalendarsku godinu na obrascu GIO1.


To Vam je zakonska obaveza.


Obrazac GIO 1 se popunjava jednom godišnje kroz informacioni sistem nacionalnog registra izvora zagađenja - NRIZ i dodatno podnosi Agenciji na formularima koji se štampanju iz informacionog sistema NRIZ.


U eksel tabelama koje ste cele godine popunjavali kroz dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada DEO1, u 12 zasebnih stranica, imate podatke o količinama generisanog i predatog otpada tokom čitave kalendarske godine.


Da biste mogli da koristite ovaj informacioni sistem, potrebno je da se registrujete. Ukoliko to do sada niste uradili, najbolje je da uputite zahtev na mejl nrizpodrska@sepa.gov.rs i dobićete sve odgovore i uputstva za prijavljivanje.


Detaljno uputstvo za pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje i sve druge informacije možete naći na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja su definisane sledećim propisima:

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 95/2010) i
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" broj 88/2015)

Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.

Prva verzija Aplikacije, namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016), na jednom mestu nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada u privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpreme otpada registrovanim / ovlašćenim preuzimačima.

Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.