Šta su dnevne evidencije otpada - DEO i godišnji izveštaji otpada - GIO i ko je u obavezi da ih popunjava?

Evidencije o otpadu su obaveza svih, koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa otpadom, bilo da ga generišu (proizvode) prilikom svoje osnovne delatnosti ili se bave sakupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom, uvozom, izvozom ili deponovanjem otpada, u skladu sa važećim dozvolama.

Objavljeno: 11.1.2017. 17:35:28U ovom blogu ćemo objasniti koje sve vrste dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja o otpadu postoje i navesti ko je u obavezi da popunjava koji obrazac. Kasnije ćemo, za većinu ovih obrazaca, navesti do detalja šta je čija obaveza i potkrepiti primerima i uputstvima za popunjavanje.

Pogledajmo sada, načelno, koji obrasci evidencija i godišnjih izveštaja postoje i ko je u obavezi da ih popunjava.

Fotografija: Huffington Post


Vrste dnevnih evidencija otpada i godišnjih izveštaja otpada


DEO1 i GIO1 - Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada i godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada

Namenjeni su svima koji prilikom obavljanja svoje delatnosti/poslovanja generišu otpad bilo koje vrste i predaju ga ovlašćenim preuzimačima, uz odgovarajući dokument o kretanju (opasnog) otpada.

Obrazac DEO1 popunjavate svakodnevno na propisanom obrascu, obično u Eksel fajlu, za svaku vrstu otpada koju generišete posebno. Ove evidencije treba da čuvate na računaru i dostavljate na zahtev inspekcijskih organa.

Obrazac GIO1 popunjavate jednom godišnje kroz informacioni sistem NRIZ i dodatno podnosite Agenciji na formularima koji se štampanju iz informacionog sistema NRIZ.

Pročitajte detaljno objašnjenje za DEO1 i GIO1.


DEO2 i GIO2 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za odlaganje otpada i godišnji izveštaj o otpadu operatera na deponiji otpada

Namenjeni su operaterima na deponiji, isključivo za evidencije deponovanog otpada.

Neretko se dešava da obrazac DEO2 popunjavanju kompanije koje šalju svoj otpad na deponiju.

To je greška!

Ovaj obrazac nikako ne treba da koristite u slučaju da svoj otpad šaljete na deponiju!

Otpad koji šaljete na deponiju treba da evidentirate kroz DEO1 i podnosite Agenciji kroz GIO1, kao i svaki drugi otpad koji generišete.


DEO3 i GIO3 - Dnevna evidencija o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada i godišnji izveštaj o otpadu operatera postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada

Namenjeni su svima koji se bave tretmanom bilo koje vrste otpada, u skladu sa izdatom dozvolom za upravljanje otpadom.

Obrazac DEO3 popunjavate svakodnevno na propisanom obrascu, obično u Eksel fajlu, za svaku vrstu otpada koju tretirate posebno. Ove evidencije treba da čuvate na računaru i dostavljate na zahtev inspekcijskih organa.

Obrazac GIO3 popunjavate jednom godišnje kroz informacioni sistem NRIZ i dodatno podnosi Agenciji na formularima koji se štampanju iz informacionog sistema NRIZ.

Pročitajte detaljno objašnjenje za DEO3 i GIO3


DEO4 i GIO4 - Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada i godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada

Namenjeni su svima koji se bave izvozom bilo koje vrste otpada, u skladu sa izdatom dozvolom za izvoz otpada.

Obrazac DEO4 popunjavate svakodnevno na propisanom obrascu, obično u Eksel fajlu, za svaku vrstu otpada koju izvozite posebno. Ove evidencije treba da čuvate na računaru i dostavljate na zahtev inspekcijskih organa.

Obrazac GIO4 popunjavate jednom godišnje kroz informacioni sistem NRIZ i dodatno podnosite Agenciji na formularima koji se štampanju iz informacionog sistema NRIZ.

Pročitajte detaljno objašnjenje za DEO4 i GIO4.


DEO5 i GIO5 - Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada i godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada

Namenjeni su svima koji se bave uvozom bilo koje vrste otpada, u skladu sa izdatom dozvolom za uvoz otpada.

Obrazac DEO5 popunjavate svakodnevno na propisanom obrascu, obično u Eksel fajlu, za svaku vrstu otpada koju uvezete posebno. Ove evidencije treba da čuvate na računaru i dostavljate na zahtev inspekcijskih organa.

Obrazac GIO5 popunjavate jednom godišnje kroz informacioni sistem NRIZ i dodatno podnosite Agenciji na formularima koji se štampanju iz informacionog sistema NRIZ.

Pročitajte detaljno objašnjenje za DEO5 i GIO5.


DEO6 i GIO6 - Dnevna evidencija o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada i godišnji izveštaj o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada

Namenjeni su svima koji se bave sakupljanjem bilo koje vrste otpada, u skladu sa izdatom dozvolom za sakupljanje i/ili transport otpada i predajom tog otpada drugim registrovanim kompanijama na tretman ili izvoz.

Ovaj obrazac ne popunjavate u slučaju da neki otpad sakupljate na domaćem tržištu, a ne prosleđujete drugim operaterima na tretman ili izvoz, odnosno u slučajevima kada otpad samostalno tretirate ili ga izvozite.

Ukoliko neki otpad sakupljate na domaćem tržištu i delimično tretirate ili izvozite, a delimično predajete drugim retistrovanim kompanijama na tretman ili izvoz, onda treba da popunjavate ovaj obrazac.

Obrazac DEO6 popunjavate kroz informacioni sistem NRIZ na dnevnoj osnovi.

Obrazac GIO6 se formira automatski kroz informacioni sistem NRIZ na osnovu unetih podataka u obrazac DEO6.


KOM 1 - Godišnji izveštaj o komunalnom otpadu

Namenjen je isključivo JKP-ovima za evidencije komunalnog otpada koji sakupljaju.

Obrazac KOM1 se popunjava kroz informacioni sistem NRIZ jednom godišnje i dodatno podnosite Agenciji na formularima koji se štampanju iz informacionog sistema NRIZ.

Neretko se dešava da obrazac KOM1 popunjavanju kompanije koje šalju svoj komunalni otpad na deponiju.

To je greška!

Ovaj obrazac nikako ne treba da koristite u slučaju da svoj komunalni otpad šaljete na deponiju!

Komunalni tpad koji šaljete na deponiju treba da evidentirate kroz DEO1 i podnosite Agenciji kroz GIO1, kao i svaki drugi otpad koji generišete.


Napomena:

Evidencije i godišnje izveštaje o otpadu ne treba mešati sa evidencijama i godišnjim izveštajima o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2), kao ni sa izveštajima o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (AAO1).

U pitanju su različite evidencije, koje popunjavaju različiti subjekti od subjekata upravljanja otpadom i koje za cilj imaju evidenciju količina proizvoda i ambalaže stavljenih na tržište, zarad definisanja potreba za budućim tretmanom, kao i obezbeđenja potrebnih finansijskih sredstava za upravljanje ovim proizvodima i ambalažom kada postanu otpad.

O ovim evidencijama i godišnjim izveštajima će, takođe, biti reči posebno.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja su definisane sledećim propisima:

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 95/2010) i
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" broj 88/2015)

Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.

Prva verzija Aplikacije, namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016), na jednom mestu nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada u privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpreme otpada registrovanim / ovlašćenim preuzimačima.

Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.