UPSEKO - detaljno uputstvo za korišćenje veb aplikacije za evidencije o otpadu.

Kako pravilno da koristite UPSEKO veb aplikaciju, podesite vrste otpada i komitente, unosite podatke, kreirate potrebna dokumenta o kretanju otpada i vodite potpunu evidenciju o otpadu.

Objavljeno: 12.12.2016. 20:31:32


Upoznajte UPSEKO


Želeći da Vam olakšamo svakodnevni rad u praćenju i dokumentovanju tokova otpada predstavljamo Vam UPSEKO veb aplikaciju.


Prva verzija Aplikacije je namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016) i na jednom mestu nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada na privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpreme otpada registrovanim preuzimačima. U narednim verzijama aplikacije biće obuhvaćeni i ostali tokovi otpada.


U skladu sa savremenim shvatanjima posla i vremena, omogućen je rad u svako doba dana, te aplikaciji možete da da pristupate sa računara ili mobilnog uređaja. Akcenat je na brzom i funcionalnom radu, kao i na intuitivnoj interakciji sa korisnikom putem internet pretraživača (browsera). UPSEKO aplikacija ne zahteva visok nivo znanja, kako stručnog tako i informatičkog.


Da bi mogli da koristite UPSEKO web-aplikaciju potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi vezani za pristup:

- Odgovarajući računar ili mobilni uređaj

- Internet konekcija

- Instaliran internet pretrživač ("Chrome", "Firefox", "Internet explorer", "Opera" itd.)


RegistracijaProces registracije započinjete odlaskom na sajt www.upseko.org i klikom na „Registracija“.


Neophodno je da popunite sve opšte podatke Vaše kompanije (PIB, matični broj, naziv, itd).


Napominjemo da je odgovorno lice ono koje popunjava evidenciju o otpadu, a ne ono koje je registrovano u APR-u kao odgovorno lice (iako to može biti ista osoba).


Ukoliko posedujete dozvole za upravljanje otpadom unesite i njihove brojeve i datume izdavanja. U slučaju da samo proizvodite otpad, onda ne treba da upisujete nikakve brojeve dozvola.


Zatim označite koje opcije u UPSEKO aplikaciji želite da koristite. Od ovoga zavisi koje će Vam opcije biti omogućene u samom radu, odnosno koju ste licencu odabrali.


Popunite i podatke o korisniku koji će za Vašu kompaniju koristiti aplikaciju.


Poželjno je da pročitate Uslove korišćenja. Nakon toga označite „Prihvatam uslove“ i kliknite na „Registracija“.


Uskoro će Vam stići mejl na registrovanu email adresu. Ispratite korak iz mejla (kliknite na „ovde“) da biste potvrditi da ste Vi poslali zahtev i time završili proces registracije.


Molimo Vas da, prilikom registracije, pročitate naše Opšte uslove korišćenja, zatim čekirate „Prihvatam uslove“ i kliknete na „Registracija“ da biste nastavili proces registracije.


Nakon toga stići će Vam mejl na email adresu koju ste registrovali. Da bi se uspešno završio proces registracije, potrebno je da u dobijenom mejlu kliknete link „ovde“ i sačekajte da Vam administrator UPSEKO Aplikacije odobri pristup.


Logovanje

Da biste pristupili aplikaciji, potrebno je da odete na sajt www.upseko.org i kliknite na Prijavljivanje.Otvoriće se stranica za unos Vašeg korisničkog imena i lozinke. Unesite ih i kliknite na „Potvrdi“.


Ukoliko ste zaboravili korisničko ime ili lozinku kliknite na „Zaboravljeno korisničko ime i/ili lozinka“. Ovo je objašnjeno na kraju uputstva.


Prvo logovanje

Kada se prvi put logujete u Aplikaciju ući ćete na svoj radni deo (Dashboard), koji će u tom trenutku biti prazan.

Da biste mogli da je pravilno koristite morate pre bilo kakvog rada da definišete sledeće:

  1. Lista otpada
  2. KomitentiLista otpada

Sada je potrebno da definišete otpade sa kojima vaša kompanija radi, odnosno koje generiše. Kliknete sa leve strane na „Lista otpada“ i gornjem desnom uglu kliknite na .


Pred Vama je spisak svih indeksnih brojeva otpada iz Kataloga otpada. Dovoljno je samo da označite otpad koji generišete i on će se ubuduće pojaviti u vašem dashboard-u, što ćete videti malo kasnije.

Da bismo Vam olakšali unos, unapred smo pripremili najčešće vrste otpada u praksi i stavili ih na vrh liste. Ukoliko ne vidite indeksni broj koji koristite, možete ga uneti u polju za pretragu "Traži" sa desne strane.Povratkom na „Lista otpada“ videćete spisak otpada koji ste izabrali.

Za sve otpade smo uneli uobičajene podatke (karakter otpada, Q, D i R oznaka, fizičko stanje, način pakovanja itd.), koje uvek možete i treba da promenite u skladu sa realnim stanjem u vašoj kompaniji.

To radite tako što kliknete na simbol „olovke“ skroz desno u redu otpada koji hoćete da izmenite.


U prozoru koji je namenjen za izmene podataka otpada podaci su od strane UPSEKO aplikacije podešeni da budu univerzalni, kao što se vidi na primeru ispod.


Vi treba da unesete realno stanje - nazive, opise, karakteristike, klasifikaciju, pakovanje, fizičko stanje, operaciju iskorišćenja i podatke o izveštaju o ispitivanju otpada, tako da možete da koristite Aplikaciju na ispravan način i generišete dokumentaciju koja u sebi ne sadrži greške. „Indeksni broj“ i „Naziv iz kataloga“ nije moguće menjati jer su u pitanju podaci definisani EU listom kodova, koji su preneti u domaće zakonodavstvo kroz Katalog otpada.

Pogledajte kako je urađeno na sledećem primeru.


Kada ovo uradite, izabrane vrste otpada bi trebalo da se pojave na Vašem Dashboardu.


Komitenti

Kada ste definisali sve vrste otpada koje generišete, potrebno je još da definišete i komitente, odnosno kompanije kojima predajete generisani otpad, a koje su ovlašćene da tu vrstu otpada preuzmu. Na ovom mestu definišete i preuzimače otpada i primaoce otpada, koje mogu biti ista ili različita kompanija za određenu vrstu otpada.

Prvo u meniju sa leve strane kliknite na „Komitenti“.


Zatim u gorenjm desnom uglu kliknite na „“ da biste dodali novog komitenta.


Na novoj stranici se ispunjavaju svi traženi podaci za komitenta. Napominjemo da je odgovorno lice ono koje popunjava evidenciju o otpadu, a ne ono koje je registrovano u APR-u kao odgovorno lice (iako to može biti ista osoba).

Broj dozvola i datume izdavanja dozvola dostavlja Vam komitent. Mora da bude ovlašćen i da poseduje dozvolu za upravljanje vrstom otpada koju mu predajete, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.


Ukoliko sarađujete sa više kompanija koje od vas preuzimaju ili primaju predati otpad, potrebno je da ih sve unesete ponavljanjem gore opisanog postupka.

Kada ste završili sa definisanjem komitenata imate sve potrebne parametre definisane da možete da počnete sa korišćenjem UPSEKO web-aplikacije.


Dashboard

Vraćamo se na Dashboard, klikom u meniju sa leve strane.

Dashboard je centralno mesto aplikacije u kom, na jednom mestu, možete da vodite sve unose o proizvodnji (generisanju) otpada i predaji (otpremanju) otpada registrovanim preuzimačima, za odgovarajući datum.

Svi podaci o proizvedenim i predatim količinama otpada, koje unesete na dnevnoj bazi vidljivi su na jednom mestu, u skladištu otpada. Skladište će biti pojašnjeno odmah posle Dashboard-a.


U Dashboard-u vršite promene u evidenciji otpada. Kao generator otpada imate dve osnovne operacije. Jedno je generisanje otpada (prikazano kao ) i otpremanje otpada koji ste prethodno generisali (prikazano kao ).

Prvo je potrebno da odredite datum kada je nastala promena u evidenciji otpada. Aplikacija je podešena da uvek prikazuje trenutni datum, ali Vi imate mogućnost da unosite podatke za bilo koji datum u prošlosti.


Kada prvi put koristite UPSEKO veb aplikaciju morate prvo da unesete proizvedenu količinu otpada jer nije moguće otpremiti otpad koji nije ranije generisan. To ćete uraditi tako što ćete u polje za dodavanje količine generisanog otpada upisati količinu otpada u kg i pritisnuti na „Izvršite“.

Ovakvo dodavanje radite svaki put kada proizvedete otpad, za svaku vrstu posebno.


Primetićete da je došlo do promene kod „Ukupno nastalo na dan:“, odnosno da je ta količina uvećana za novogenerisanu količinu otpada. Napominjemo da se taj broj odnosi samo na količinu otpada za izabrani datum.

U gorenjem delu, desno od naziva otpada, piše „Stanje u skladištu:“ i odnosi se na količinu otpada u skladištu za tu vrstu otpada, na izabrani datum, kada se u obzir uzmu sve promene u evidenciji otpada do tog datuma, uključujući i taj datum.


Kada otpremate otpad to ćete uraditi tako što ćete u polje za dodavanje količine otpremljenog otpada upisati količinu otpada u kg, iz padajućeg menija izabrati „Prevoznik“ i „Primalac“ (to su komitenti koje definisali) i pritisnuti na „Izvršite“.


Odmah će Vam se otvoriti novi prozor u kojem se nalazi Dokument o kretanju otpada u formatu pdf. Možete da ga sačuvate na kompjuter ili odmah odštampate. Ukoliko ne želite odmah da ga odštampate možete i kasnije iz skladišta.

Primetićete da je došlo do promene kod „Ukupno otpremljeno na dan:“, odnosno da je ta količina uvećana za novootpremljenu količinu otpada. Napominjemo da se taj broj odnosi samo na količinu otpada za izabrani datum.

U isto vreme, smanjila se i količina otpada „Stanje u skladištu:“, koja stoji u gornjem delu, desno od naziva, za svaku vrstu otpada posebno.


Sada kada ste uspešno izvršili promene u evidenciji otpada, kako generisanje tako i otpremanje otpada, pogledajmo kako se to evidentira u skladištu otpada.


Skladište

Pregled svih vrsta promena u evidenciji otpada možete pregledati u skladištu, kojem pristupate tako što u meniju sa leve strane kliknete na „Skladište“.


Skladište je organizovano tako da se u vrhu nalaze trenutna stanja u skladištu samo za one vrste otpada za koje se desila promena stanja. Za razliku od Dashboard-a, u kom se vide sve definisane vrste otpada, bez obzira na promenu stanja.

Ispod trenutnog stanja se nalazi polje za štampanje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada (DEO1) i redna lista promena (generisanje i otpremanje) koje ste ikada napravili.

Kako će vremenom lista postati dugačka i nepregledna, za bolju preglenost možete koristi pretragu u gornjem desnom uglu „Traži“. Unosom imena otpada prikaz će se suziti samo na tu vrstu otpada. Takođe možete suziti pretragu i unosom imena komitenta, unosom datum, količine itd. Pretraga je interaktivna i radi objedinjeno, odnosno moguće je dobiti traženi podatak unosom više reči ili brojeva u istom trenutku.


Sve postojeće podatke možete naknadno izmeniti, ukoliko je to neophodno, naročito kada od preuzimača dobijete overen dokument o kretanju otpada sa upisanom količinom, koja se razlikuje od one koju ste vi izmerili ili u slučaju da shvatite da je nekada došlo do greške, klikom na simbol „olovka“ skroz desno u redu unosa koji želi da se izmeni.


Kod izmena unosa generisanog otpada moguće je promeniti količinu i datum promene.


Kod izmene unosa otpremljenog otpada moguće je izmeniti količinu, datum, prevoznika i primaoca.


Svaku promenu možete i izbrisati, klikom na simbol „Kante za otpatke“ skroz desno u redu unosa koji želi da se izbriše.


Za svaku promenu u evidenciji otpada koja se odnosi na otpremanje otpada određenog datuma može da se naknadno odštampa Dokument o kretanju otpada klikom na simbol „Štampača“ skroz desno u redu unosa.


Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada - DEO1

Jedna od osnovnih funkcija UPSEKO veb aplikacije je jednostavno vođenje evidencija o otpadu, pre svega dnevne evidencije otpada. U skladu sa Zakonom, formira se obrazac Dnevne evidencija otpada, koji se za generatore otpada označava kao DEO1.

Da biste mogli da napravite i odštampate DEO1 potrebno je definisati mesec i godinu za koji se pravi izveštaj.


Zatim iz padajućeg menija odabrati vrstu otpada za koji se pravi izveštaj i potom kliknuti na „Dnevna evidencija“.


U novom prozoru će se prikazati napravljeni dokument u formatu pdf koji možete sačuvati na kompjuteru ili odštampati.


Korisnici

Prilikom registrovanja na aplikaciju Vi ste postali admin (upravnik) naloga vaše kompanije u UPSEKO veb aplikaciji. Ukoliko želite još nekome da dopustite da pristupa nalogu vaše kompanije i ima prava da vrši promene u panelu sa leve stane kliknite na „Korisnici“.


Otvoriće se stranica sa spiskom postojećih korisnika. U gonjem desnom uglu kliknite na „“ da biste dodali novog korisnika.


Nakon toga se ispunite sve tražene podatke. Novom korisniku dodeljujete i ulogu, koja može da bude

  • Administrator – ima sva prava i može da definiše dodatne korisnike, vrste otpada i komitente, da vrši unose promena količina i štampa dokumentaciju i evidencije
  • User – ima ograničena prava i može da vrši unose promena količina otpada i štampa dokumentaciju i evidencije, ali ne može da definiše dodatne korisnike i vrste otpada.


Nakon ispunjavanja svih podataka, novom korisniku će stići email da potvrdi registraciju, slično kao i kod inicijalnog registrovanja. Da bi koristio svoj nalog, korisnik ne mora da čeka na odobrenje administratora UPSEKO Aplikacije.


Odjava

Ukoliko ste završili sa radom u UPSEKO veb aplikaciji, izađite iz svog korisničkog naloga klikom u gorenjem desnom uglu ekrana na ime naloga, a zatim i klikom na „Odjava“.

Ovim ste izašli iz UPSEKO veb aplikacije. Ukoliko želite ponovo da koriste Aplikaciju, krenite od logovanja.


Zaboravljena lozinka

Ukoliko ste zaboravili svoju lozinku treba da odete na logovanje i kliknete na "Zaboravili ste lozinku?".


Zatim u polje unesite email adresu koju ste ste uneli prilikom registracije.


Stići će Vam email u kojem ćete morati da potvrdite svoju email adresu i u kojem će biti nova lozinka pomoću koje možete da se ulogujete. Preporučujemo da odmah nakon logovanja promenite lozinku tako što ćete otići na "Korisnici", zatim na svoj nalog i uneti novu lozinku u odgovarajuća polja.


Vaše mišljenje nas zanima

Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.