Koliko ste puta pomislili da gubite vreme na dokumentaciju o otpadu i pritom ne radite svoj posao?

Koliko puta da su evidencije otpada komplikovane i da upotreba eksela u te svrhe nije praktična? Ukoliko redovno beležite podatke o proizvedenim i otpremljenim količinama, UPSEKO veb aplikacija Vam nudi mogućnost da dobijete dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada (DEO1) jednim klikom.

Objavljeno: 8.12.2016. 18:51:08


Upravljanje otpadom

Nakon 10 godina rada u oblasti upravljanja otpadom i hiljade kreiranih i overenih dokumenata o kretanju otpada i stotine sati evidentiranja tokova otpada u eksel tabelama, bilo da je u pitanju preuzimanje otpada za proces reciklaže ili predaja generisanog otpada ovlašćenim preuzimačima, napravili smo aplikaciju koja ceo posao drži na jednom mestu. Umesto u 30 eksela.

UPSEKO veb aplikacija je nastala iz pokušaja da pojednostavimo sopstveni rad, koji se sastoji iz dugog i zamarajućeg ponavljanja istih operacija u velikom broju dokumenata. Svoje višegodišnje iskustvo stečeno kroz svakodnevni rad sa brojnim kompanijama pretočili smo u UPSEKO jer želimo da sve aktivnosti vezane za dokumentovanje upravljanja otpadom svedemo na jednostavne, logične i lake operacije.

Želimo da Vam asistiramo u Vašem poslu, da imate što više vremena za osnovnu delatnost i da svoje resurse ne trošite bespotrebno na ispunjavanje velikog broja dokumenata. UPSEKO veb aplikacija je okrenuta rešavanju problema u upravljanju otpadom i u njoj možete da nađete sve informacije na jednom mestu, bilo da pristupate sa računara ili sa mobilnog telefona.

Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Izmene podataka

Svi smo svesni da kompanije menjaju imena, adrese ili druge podatke. Znamo koliko je to slanja mejlova, menjanja podataka u sistemu ili ručnih izmena kada stignu overena dokumenta sa starim podacima. Mnogi od nas imaju posrednike, koji takođe moraju da menjaju podatke na svakom dokumentu kod svakog svog klijenta. Može li iko da prebroji koliko je to ukupno izmena?

A u jednom trenutku su nam svima istekle dozvole za sakupljanje i transport jer je prošlo više od 5 godina od njihovog prvog izdavanja. Ponovo smo svi bili primorani da menjamo podatke na dokumentima, da dostavljamo svojim klijentima, a oni njihovim klijentima i da svi vodimo računa da izdajemo ispravan dokument o kretanju otpada.

Verujem da mnogima, kao i meni, i dalje stižu dokumenta sa starim nazivom firme ili isteklim dozvolama. Šta radite u tom slučaju? Promenite drugu stranu dokumenta ili ispravite rukom i uz obećanje klijenta da sada stvarno napravi izmenu, elektronski, i da tu izmenu sačuva u svom računaru. Zauvek.

Jednom uneti podaci dostupni su tokom kompletnog rada u UPSEKO Aplikaciji i ne morate ih ponovo unositi prilikom kreiranja dokumenata ili evidencija. Svaka promena koja se desi kod klijenta, poput promene broja dozvole za upravljanje otpadom, izvrši se samo jednom i ostaje zapamćena za kompletan budući rad.


Za pomoć pri radu u Aplikaciji dostupni su Detaljno upustsvo za korišćenje i Zakonska regulativa koja uređuje ovu oblast.

Molimo Vas da pročitate naše Opšte uslove korišćenja.


A tek evidencije otpada o proizvođaču otpada?

Evidencije o otpadu bi trebalo unositi svaki put kada do promene dođe. Za onoga ko ima jednu ili dve vrste otpada koje proizvodi i predaje nekoliko puta godišnje, ovo je lako.

No, za one koji imaju više vrsta otpada i/ili ih proizvode i predaju često, evidentiranje može predstavljati opterećenje, kako u smislu raspoloživih ljudskih resursa, tako u smislu tačnosti podataka. Složićete se, obično se to radi kada se nađe vremena, što se uglavnom dešava negde u martu. Za celu prethodnu godinu.

Prvo, u skladu sa Pravilnikom, svaka vrsta otpada mora biti evidntirana u posebnoj, propisom definisanoj tabeli. Tabele su napravljene tako da pokrivaju jedan kalendarski mesec, što znači da bismo imali ispravne podatke za godinu dana rada, što je bitno za dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu Agenciji za zaštitu životne sredine, treba da za svaku vrstu otpada imamo po jedan eskel fajl sa 12 posebnih stranica. Na svakoj stranici za novi mesec potrebno je prepisivati stanje na skladištu sa kraja prethodnoag meseca, unositi formule za računanje i jako voditi računa da ne dođe do greške.

A greške se dešavaju. Usled umora, opterećenosti drugim poslovima ili Vašim prvim poslovima, za koje primate platu, jer mnogima su obaveze oko evidencija otpada samo dodatna obaveza. I onda negde u septembru, kada se vratite sa odmora vedri i puni energije, pregledom dokumentacije shvatite da ste u aprilu zaboravili da unesete neku količnu. Otvori eksel, odaberi stranicu (sheet), dodaj red, sredi polja, dodaj novi datum, unesi količinu, menjaj stanje na skladištu u maju.. u junu.. u julu.. u avgustu i eto ga! Sve je u redu.


UPSEKO Aplikacija

Cilj UPSEKO Aplikacije je da ovaj proces maksimalno olakša. Ukoliko se redovno beleže podaci o proizvedenim i predatim ili otpremljenim količinama, aplikacija nudi mogućnost dobijanja dnevnih evidencija o otpadu proizvođača otpada jednim klikom. Za svaku vrstu otpada koju ste definisali.

U odeljku Skladište moguće je vršiti izmene postojećih količina iz prošlosti, u slučaju da shvatite da je nekada došlo do greške, a na Dashboard možete uneti nove proizvedene ili optremljene količine za bilo koji datum iz prošlosti, ako ste zaboravili, kao što je to ranije navedeno.

Da, izmislili smo vremensku mašinu.Aplikacija je nova, ali su znanje i iskustvo iskorišćeno za njeno kreiranje sticani godinama. Imate mogućnost da pregledate unose i dokumenta po datumima, ispravite greške i dobijete gotova dokumenata o kretanju otpada i dnevne evidencije proizvođača otpada (DEO1) jednim klikom.

Upoznajte UPSEKO i pročitajte više o radu Aplikacije.


Prva verzija Aplikacije, namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016), na jednom nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada na privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpremanja otpada registrovanim preuzimačima.

Pristup aplikaciji je omogućen putem internet pretraživača sa računara ili mobilnog uređaja.

Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


U narednom periodu ćemo iskoristiti stečeno iskusvo za unapređenje UPSEKO veb aplikacije dodavanjem novih mogućnosti i proširenjem liste poslova koje Vam olakšavamo.


Vaše mišljenje nas zanima

Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.