Upoznajte UPSEKO

UPSEKO veb aplikacija - na jednom mestu vodite evidencije o svim tokovima otpada u vašoj kompaniji. Kao administrator kompanije sami definišete vrste otpada i njihove karakteristike, a Aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj Agenciji.

Objavljeno: 8.12.2016. 17:48:17


Upoznajte UPSEKO

Prva verzija Aplikacije, namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016), na jednom nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada na privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpremanja otpada registrovanim preuzimačima.

Pristup aplikaciji je omogućen putem internet pretraživača sa računara ili mobilnog uređaja.


UPSEKO Registracija

Proces počinje registracijom, prilikom koje je potrebno da unesete sve podatke koji se zahtevaju u delu B dokumenta o kretanju otpada (naziv preduzeća, pib, matični broj, adresu, brojeve telefona i faksa i imejl adresu, kao i podatke o odgovornom licu za upravljanje otpadom u preduzeću - Vama, budućem administratoru).


Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Za pomoć pri radu u Aplikaciji dostupni su Detaljno uputstvo za korišćenje i Zakonska regulativa koja uređuje ovu oblast.

Molimo Vas da pročitate naše Opšte uslove korišćenja.


Dashboard

Dashboard je centralno mesto aplikacije u kom, na jednom mestu, možete da vodite sve unose o proizvodnji (generisanju) otpada i predaji (otpremanju) otpada registrovanim preuzimačima, za odgovarajući datum. Svi podaci koje unesete na dnevnoj bazi vidljivi su na jednom mestu, u skladištu otpada.


Na primer, korisnik "DEMO DOO" proizvodi sledeće vrste otpada:


Kada se registrujete, Dashboard je prazan i potrebno je da unesete podatke o otpadima koje proizvodite i komitentima koji za vas preuzimaju i primaju otpad, što možete da pročitate u nastavku.


Lista otpada

Nakon uspešne registracije kao administrator, treba da izaberete vrste otpada koje proizvodite u vašoj kompaniji i unesete sve potrebne informacije o otpadu koje se zahtevaju u delu A dokumenta o kretanju otpada. Izabrane vrste otpada će se automatski pojaviti na Vašem Dashboard-u, kao što je to prikazano na primeru iznad.

Da bismo Vam olakšali unos, unapred smo pripremili najčešće vrste otpada u praksi i uneli uobičajene podatke (karakter otpada, Q, D i R oznaka, fizičko stanje, način pakovanja itd.), koje uvek možete i treba da promenite u skladu sa realnim stanjem u vašoj kompaniji.

Na primer, kod korisnika "DEMO DOO" izabrane vrste otpada imaju sledeće uobičajene podatke:


Komitenti

Da biste mogli uspešno da koristeite aplikaciju i da na Dashboard-u unosite količine otpada koje proizvodite ili otpremate, vodite dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i štampate dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpreme, potrebno je da unesete podatke o kompanijama koje od vas preuzimaju otpad, tj. koji se zahtevaju u delu C i delu D dokumenta o kretanju otpada (naziv preduzeća, pib, matični broj, adresu, brojeve telefona i faksa i mejl adresu, kao i podatke o odgovornom licu za upravljanje otpadom u preduzeću komitenta i njihove brojeve dozvola).


Skladište

Sve količine koje unosite na dnevnoj bazi, bilo da je u pitanju proizvodnja ili predaja otpada, nalaze se na jednom mestu - u skladištu otpada. Skladište je redna lista ulaza i izlaza i u njoj možete da filtrirate podatke o određenoj vrsti otpada, datumu ili komitentu, u skladu sa potrebama.


Na primer, korisnik "DEMO DOO" proizvodi i otprema otpad na sledeći način:


Sve postojeće podatke možete naknadno izmeniti, ukoliko je to neophodno, naročito kada od preuzimača dobijete overen dokument o kretanju otpada sa upisanom količinom, koja se razlikuje od one koju ste vi izmerili.


Moguće je vršiti izmene postojećih količina u slučaju da shvatite da je nekada došlo do greške, a na Dashboard možete uneti nove proizvedene ili optremljene količine za bilo koji datum iz prošlosti.

Da, izmislili smo vremensku mašinu.


Za pomoć pri radu u Aplikaciji dostupni su Detaljno uputstvo za korišćenje i Zakonska regulativa koja uređuje ovu oblast.

Molimo Vas da pročitate naše Opšte uslove korišćenja.


Jednom uneti podaci dostupni su tokom kompletnog rada u Aplikaciji i ne morate ih ponovo unositi prilikom kreiranja dokumenata ili evidencija o otpadu.

Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.