UPSEKO Dodavanje otpada

Saznajte kako da na jednostavan način dodate otpad u UPSEKO Aplikaciji. Radi lakšeg unosa najčešće otpade smo stavili na vrh liste i popunili smo ih pretpostavljenim podacima.

Objavljeno: 28.1.2018. 12:29:31
Dodavanje otpada


Ulogujte se u aplikaciju, a zatim kliknite na „Lista otpada“ u glavnom meniju sa leve strane ekrana.


Sledeći korak je da kliknete na znak „+“ u gornjem desnom delu ekrana.


Otvoriće se kompletan katalog indeksnih brojeva otpada.


Radi lakšeg unosa najčešće otpade smo stavili na vrh liste i popunili smo ih pretpostavljenim podacima.


U „Napredna pretraga“ unesite indeksni broj ili naziv otpada koji želite da dodate. Ponudiće se vrste otpada koje odgovaraju onome što ste uneli u „Napredna pretraga“.


Kliknite na PLUS u redu otpada koji želite da dodate.


U desnoj polovini ekrana pojaviće se izabrani otpad. Da biste bliže definisali izabrani otpad kliknite na mali „+“ u gornjem desnom uglu.


Prema svojim potrebama možete definisati sve parametre izabranog otpada: naziv, interno ime, opis, karakteristike, vrstu, klasifikaciju, način pakovanja, fizičko stanje, R i D oznake.


Ispunite broj i datum izveštaja o ispitivanju ukoliko imate ove podatke.


Veoma je bitno da pravilno izaberete operacije upravljanja otpadom, odnosno da pravilno definišete kako sa tim otpadom postupate. Od toga zavise i opcije koje će Vam biti omogućene u radu.


Da biste sačuvali ovaj rad, kliknite na „Snimi“ u levoj polovini ekrana.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja su definisane sledećim propisima:


Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 95/2010) i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" broj 88/2015).


Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.


Prva verzija Aplikacije, namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016), na jednom mestu nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada u privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpreme otpada registrovanim / ovlašćenim preuzimačima.


Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.