DEO4 - dnevne evidencije o otpadu izvoznika otpada i godišnji izveštaji o otpadu izvoznika otpada GIO4

Dnevne evidencije o otpadu izvoznika otpada - DEO4 i godišnji izveštaji otpada - GIO4 su obaveza svih koji se bave izvozom otpada iz Srbije u skladu sa odgovarajućom dozvolom za izvoz (opasnog) otpada.

Objavljeno: 9.12.2017. 17:53:26
Videli smo šta su dnevne evidencije o otpadu uvoznika otpada DEO5, čija su obaveza i kako se popunjavaju u praksi.


Pogledajmo sada šta su dnevne evidencije o otpadu izvoznika otpada DEO4, ko je u obavezi da ih popunjava i u kakvoj su vezi sa ostalim obrascima dnevne evidencije DEO i godišnjih izveštaja GIO.


Izvoz otpada iz Srbije


Izvozom otpada, bilo opasnog ili neopasnog, možete da se bavite samo u skladu sa važećom dozvolom za prekogranično kretanje, koju izdaje Ministarstvo.


Dobijanje dozvole za izvoz počinje podnošenjem zahteva za dozvolu za prekogranično kretanje otpada.


Detalje o zahtevu, izveštajima, listama otpada i dozvolama ćemo dati u posebnom blogu. Za potrebe ovog bloga pretpostavićemo da kao čitalac znate šta treba da uradite, odnosno da se već bavite prekograničnim kretanjem otpada i posedujete dozvolu ili ste u proceduri za dobijanje odgovarajuće dozvole za izvoz opasnog ili neopasnog otpada.


Fotografija: www.export.org.uk


Prilikom prekograničnog kretanja, otpad mora da prati dokumentacija o kretanju od mesta gde je kretanje počelo do konačnog odredišta u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima i međunarodnim propisima koji se odnose na prekogranični promet.


Kada ste izvezli određenu količinu otpada, bilo da ste ga proizveli ili preuzeli od drugih preduzeća, u skladu sa važećom dozvolom za prekogranično kretanje, uz svu potrebnu dokumentaciju koja prati prekogranično kretanje otpada, obaveza Vam je da taj izvoz i evidentirate.


Pogledajmo kako izgleda obrazac evidencije o otpadu izvoznika otpada DEO4 i kako se popunjava.


DEO 4 - Dnevna evidencija o otpadu izvoznika otpada


Obrazac dnevne evidencije otpada o izvozniku otpada - DEO4 popunjavate dnevno na zakonom propisanom obrascu, obično u Eksel tabeli, za svaku vrstu otpada koju izvozite posebno.


Fotografija: obrazac DEO4


Tabela je jednostavna. Evidencije se vode redno, za svaki izvoz se popunjava poseban red.


Kao što je slučaj kod svih evidencija o otpadu, tabele su napravljene tako da pokrivaju jedan kalendarski mesec. Da biste prikupili podatke za godinu dana rada, što je bitno za dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu izvoznika otpada - GIO4, treba za svaku vrstu otpada koji izvozite da imate po jedan Eksel fajl sa 12 posebnih stranica.


Dnevne evidencije se čuvaju na računaru i dostavljaju se inspekcijskim organima na njihov zahtev.


Međutim, potrebno je uvezene količine evidentirati i na drugim DEO obrascima dnevne evidencije o otpadu, ali i da vodite neke dodatne evidencije, o kojima će biti reči kasnije.


Popunjavanje obrasca DEO4 i veza sa drugim obrascima o otpadu


Kao i kod drugih obrazaca, ni ovaj posao ne mora biti jednostavan kao što izgleda na prvi pogled.


Fotografija: The Tenth Doctor


Prilikom popunjavanja razlikuju se dva slučaja


- kada izvozite otpad koji ste samostanlo proizveli

- kada izvozite otpad koji ste sakupili na teritoriji Republike Srbije


Pretpostavićemo za potrebe ovog bloga da se bavite izvozom otpadnog papira od štampanja (20 01 01). Da li je to praksa u Srbiji ili nije, u ovom trenutku je nebitno. Poslužićemo se ovim primerom samo za prikaz popunjavanja obrasca evidencije DEO4 i veze sa drugim evidencijama.


Slučaj 1. Izvozite otpad koji ste generisali prilikom obavljanja svoje delatnosti


Generišete mnogo otpadnog papira od štampanja i, na primer, izvozite ga u Austriju.


Svaku količinu koju ste proizveli treba da evidentirate na obrascu DEO1 o čemu smo već pisali. Na primer:


Fotografija: UPSEKO


Pribavili ste dozvolu za izvoz, napravili ste dokument koji prati prekogranično kretanje otpada na propisanom obrascu, izvršili prvi izvoz i ocarinili ga.


Otvorite Eksel fajl sa praznim obrascem evidencije o otpadu izvoznika otpada DEO4 i popunite zaglavlje podacima za papir. Evidentirate izvezenu količinu u tabeli, unesete broj JCI, državu izvoza i upišete ime firme kojoj izvozite u poslednju kolonu.


Fotografija: UPSEKO


i sada treba tu količinu da evidentirate i na obrascu DEO1 na sledeći način:


Fotografija: UPSEKO


Nakon ovog izvoza, nastavljate da generišete količine iste vrste otpada i popunjavate DEO1. Kada sakupite dovoljnu količinu za izvoz, potrebno je da ponovo evidentirate izvoz u obrascima DEO4 i DEO1, kako je navedeno.


Slučaj 2. Izvozite otpad koji ste sakupili na teritoriji Republike Srbije


Ukoliko otpad sakupljate na domaćem tržištu radi izvoza, obrazac evidencije otpada izvoznika otpada DEO4 se malo drugačije popunjava. Za prikaz ćemo koristiti identičan primer, sakupljaćemo otpadni papir od štampanja i izvešćemo ga u Austriju.


Otvorite Eksel fajl sa praznim obrascem evidencije o otpadu izvoznika otpada DEO4 i popunite zaglavlje podacima za papir. Redom popunjavate kolone tako što unosite datum, naziv kompanije od koje preuzimate otpad i broj dokumenta o kretanju otpada. Zanimljivo je da se u ovom obrascu ne popunjava količina koju ste od pomenutih kompanija preuzeli.


Kada izvršite izvoz, popunjavate obrazac evidencije DEO4 kao u prethodnom slučaju.


Fotografija: UPSEKO


Gotovo?


Ne.


S obirom da se bavite sakupljanjem na domaćem tržištu, potrebno je da vodite i obrazac DEO6. Ovaj obrazac se popunjava na sajtu Agencije, a o načinu na koji se popunjava će biti reči u posebnom blogu.


Da li je ovde kraj evidencijama?


Sada u tabeli evidencije DEO4 imate sveizvoze koje ste izvršili, jedan iza drugog, po jednoj ili više različitih dozvola i ukupne mesečne količine koje ste izvezli. Saberete sve količine i lako dobijete ukupnu godišnju količinu, što je jedan od podataka koji su Vam potrebni za godišnji izveštaj GIO4.


Međutim, stiže nova nevolja.


Fotografija: 123RF stock


Nadležni inspektor je dužan da otpiše količine koje ste izvezli po svakoj dozvoli na originalu dozvole.


Dozvole za prekogranično kretanje se izdaju na godinu dana, ali ne počinju sve da važe 1. januara, što znači da se tranaje jedne dozvole za izvoz proteže u dve izveštajne godine. O jednom delu količina koje ste uvezli po istoj izvoznoj dozvoli treba da izvestite u jednoj, a o drugom delu količina u drugoj izveštajnoj godini.


Kako obrazac evidencije o otpadu izvoznika otpada DEO4 u sebi sadrži sve izvoze u jednom kalendarskom mesecu i godini redno, Vi nemate na jednom mestu podatke o izvozu po jednoj dozvoli, već ih morate računati posebno.


U tu svrhu potrebno je da vodite dodatnu evidenciju i to za svaku dozvolu posebno jer će Vam inspektor tražiti te podatke, dok bude pregledao sve vaše JCI, fakture i radiološke izveštaje i redno sabirao količine po dozvolama.


GIO 4 - Godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada


Na početku svake kalendarske godine, a najkasnije do 31. marta, morate na obrascu GIO4 dostaviti godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada za prethodnu kalendarsku godinu.


Obrazac GIO4 se popunjava jednom godišnje kroz informacioni sistem nacionalnog registra izvora zagađenja - NRIZ i dodatno podnosi Agenciji na formularima koji se štampanju iz informacionog sistema NRIZ.


U Eksel tabelama koje ste cele godine popunjavali kroz dnevne evidencije o otpadu izvoznika otpada DEO4, u 12 zasebnih stranica, imate podatke o količinama uvezenog otpada tokom čitave kalendarske godine.


Međutim, u godišnji izveštaj GIO4 morate unositi podatke o izvozu otpada za svakog izvoznika posebno, po svakoj posebnoj dozvoli.


Kao što je malopre prikazano, u DEO4 su evidentirani svi Vaši izvozi i može se izračunati koliko ste kojoj kompaniji izvezli, ali Vam na DEO4 nije vidljivo koliko ste otpada izvezli po kojoj dozvoli.


Videli smo da je zbog inspekcijskog otpisa dozvola potrebno voditi dodatnu evidenciju po izvoznim dozvolama.


Tek kada se dodatna evidencija po dozvolama i DEO4 urkste, moguće je imati ispravne podatke koji su potrebni za GIO4 - godišnji izveštaj o otpadu izvoznika otpada.


Da biste mogli da koristite ovaj informacioni sistem, potrebno je da se registrujete. Ukoliko to do sada niste uradili, najbolje je da uputite zahtev na mejl nrizpodrska@sepa.gov.rs i dobićete sve odgovore i uputstva za prijavljivanje.


Detaljno uputstvo za pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje i sve druge informacije možete naći na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja su definisane sledećim propisima:

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 95/2010) i
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" broj 88/2015)

Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.

Prva verzija Aplikacije, namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016), na jednom mestu nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada u privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpreme otpada registrovanim / ovlašćenim preuzimačima.

Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.