Novi dokument o kretanju opasnog otpada

Korisno uputstvo kako da preživite promene pravilnika o dokumentu o kretanju opasnog otpada, razumete šta se od Vas očekuje i uspešno ispunite svoje nove obaveze. Puškice su dozvoljene. I poželjne.

Objavljeno: 10.4.2017. 19:09:47U martu 2017. godine je došlo do suštinske promene načina na koji se kreira dokument o kretanju opasnog otpada i kako se kretanje najavljuje Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija).


Cilj ovog bloga je da Vam olakša najavu predaje opasnog otpada i pomogne oko popunjavanja potrebnih podataka na sajtu Agencije.


Dokument o kretanju (neopasnog) otpada se nije menjao. I dalje se popunjava i dostavlja na isti način kao ranije, što je objašnjeno na kraju ovog teksta.


Fotografija: sciencefiction.com


Izmene Pravilnika o dokumentu o kretanju opasnog otpada


U toku prethodnih nekoliko godina ovaj dokument se popunjavao na unapred definisanom formularu, obično u Excel tabeli.


Bez obzira što propisi kažu da je kreiranje dokumentacije i najava kretanja otpada bila i ostala obaveza proizvođača otpada, preuzimači neopasnog i opasnog otpada, kompanije koje poseduju dozvole za upravljanje otpadom, su najčešće izrađivali kompletnu dokumentaciju za svoje klijente (proizvođače otpada) i kretanje opasnog otpada su mejlom najavljivali Agenciji.


Prethodna praksa je imala smisla jer proizvođači otpada uglavnom ne poznaju dovoljno dobro materiju, ne znaju gde da se informišu niti poseduju resurse da se time uopšte bave.


Nakon ove promene, jedini način da se najavi kretanje opasnog otpada i napravi prethodno obaveštenje o kretanju opasnog otpada je da to proizvođač opasnog otpada učini kroz informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja (skraćeno: NRIZ).


Sada vi, proizvođači, morate da unesete sve tražene podatke, iako mnogih niste svesni i da krivično i materijalno odgovarate za iste, što nije u redu. Stoga, tražite od Vaših preuzimača da Vam dostave sve obavezne podatke.


Pogledajmo šta morate da uradite i kako.


Najava preuzimanja opasnog otpada po novom Pravilniku


Preuzimanje otpada morate da dogovorite unapred i da transport, sa podacima o otpadu, najavite na obrascu prethodnog obaveštenja koji dostavljate ministarstvu i Agenciji u elektronskom obliku, unosom podataka u informacioni sistem NRIZ najmanje 48 sati pre započinjanja kretanja.


Taj obrazac je nov, a u suštini je isti kao dokument o kretanju opasnog otpada. Nije šija nego vrat.


Bez unetog prethodnog obaveštenja u zakonski propisanom roku, dokument o kretanju opasnog otpada nije moguće kreirati u NRIZ-u.


Prijava na sistem


Pretpostavićemo da imate otvoren nalog na NRIZ i da vam je otvoren čvor DKO. Ukoliko to do sada niste uradili, najbolje je da uputite zahtev na mejl nrizpodrska@sepa.gov.rs i dobićete sve odgovore i uputstva za prijavljivanje.


Ipak!


Logovanje na NRIZ možete naći sa leve strane na sajtu Agencije u odeljku izveštavanje. Kada se ulogujete treba da otvorite čvor "Obrasci" i da u njemu kliknete DKO. Kada se otvori novi tab ili prozor, u gornjem levom delu kliknete "Dodaj".


Popunjavanje obrasca prethodnog obaveštenja


Popunjavanje obrasca prethodnog obaveštenja je podeljeno na segmente, kao u dokumentu o kretanju opasnog otpada. Treba da popunite Deo A, Deo B, Deo C i Deo D podacima o proizvođaču, odnosno vlasniku otpada, transporteru i primaocu otpada, vrsti i procenjenoj količini otpada, klasifikaciji otpada, vrsti prevoza i odredištu, kao i procenjenim datumom predaje navedenog otpada, koju je potpisao proizvođač, odnosno vlasnik.


Pre nego što pogledajmo kako se popunjava deo po deo, važno je napomenuti da se siva polja popunjavaju izborom iz menija, a bela polja slobodnim unosom. Polja označena znakom * su obavezna.


Opšti deo


Potrebno je da odaberete svoje preduzeće i indeksni broj otpada iz kataloga otpada koji predajete, tako što ih birate iz postojećih padajućih menija.

To je lako.

Nakon toga treba da popunite sva polja budućeg dokumenta o kretanju opasnog otpada. Za razliku od prethodnog načina, ovo se popunjava u unapred zadatoj formi koju ćemo objasniti u nastavku.

Da biste lako sve obavili, najbolje je da uzmete neki od prethodno popunjenih i overenih dokumenata o kretanju tog istog opasnog otpada i prepisujete.

Puškice su dozvoljene. I poželjne.


Deo A – podaci o otpadu


Svi podaci o otpadu, koji se traže u delu A, se nalaze u Izveštaju o ispitivanju otpada, koji ste u obavezi da pribavite u skladu sa članom 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", broj 14/2016).


Fotografija: NRIZ


Treba da popunite sva tražena polja.


Kao što smo već naveli, siva polja nude ponuđene opcije i obavezna su samo ona označena znakom *. Možete da odaberete one opcije koje imate u prethodnim dokumentima ili one koje najviše odgovaraju realnom stanju u Vašoj kompaniji.


Bela polja treba da popunite samostalno.


Krenimo redom.


Klasifikacija otpada - najbolje da je prepišete. Ako nemate neki podatak tražite ga od preuzimača.


Masa otpada - ako imate način da je izmerite, preuzimač će verovatno prihvatiti. Ako nemate, procenite. Moguće je kasnije promeniti.

Ukoliko se tačna masa otpada izmerena kod primaoca otpada razlikuje od procenjene mase u najavi, prethodni vlasnik opasnog otpada je dužan da tu količinu izmeni u elektronskom obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada u informacionom sistemu Nacionalnog registra izvora zagađivanja.


Način pakovanja i fizičko stanje otpada - izaberite iz menija; jednostavno je.


Izveštaj o ispitivanju i broj - prepišite sa dokumenta/izveštaja ili tražite od preuzimača.


Vid prevoza - birate iz menija. Velike su šanse da je drumski. Ako nije, ovo uputstvo Vam, verovatno, nije potrebno.


Odredište - birate iz menija i tražite svog preuzimača. Adresu unosite sami, ali nije obavezna.


Deo B – proizvođač/vlasnik otpada


Sada treba da popunite podatke o svojoj firmi, kao na slici ispod.


Fotografija: NRIZ


Preduzeće - proizvođač ili vlasnik otpada - je zadato, ali je prekriveno ime firme da ne bi dolazilo do zabune.


Treba da odaberete vlasnika otpada iz padajućeg menija.


Način postupanja sa otpadom je najbolje da prepišete iz dokumenta. Kao i broj dozvole.


Datum predaje otpada je veoma važan i mora biti bar 48h nakon unosa.


Odgovorno lice proizvođača otpada ste Vi koji popunjavate dokument. Nije direktor.


Sada treba da popunite podatke o prevozniku.


Deo C – transport opasnog otpada


Sledeći su podaci o prevozniku.


Nažalost, morate da ih unosite (ponovo). Svaki put!


Fotografija: NRIZ


Preduzeće prevoznika birate iz postojeće baze prevoznika koji imaju dozvolu za prevoz otpada koji predajete. Sve podatke o preduzeću unosite kako su traženi.


Vrstu prevoznog sredstva i registarski broj unosite po prethodnom iskustvu ili u dogovoru sa preuzimačem. Ove podatke je moguće menjati naknadno.


Ruta kretanja je od Vaše lokacije do lokacije istovara. Morate uneti tačne adrese.


Dozvola za upravljanje otpadom je dozvola za transport. Taj podatak imate u prethodnim dokumentima.


Datum preuzimanja i datum predaje otpada unosite po dogovoru sa preuzimačem.


Odgovorno lice prevoznika - prepišite sa prethodnog dokumenta ili pitajte prevoznika da li ima novu odgovornu osobu.


Još samo primalac i sve je gotovo :)


Deo D – primalac opasnog otpada


Na kraju je potrebno uneti podatke o primaocu otpada.


Fotografija: NRIZ


Preduzeće primaoca birate iz postojeće baze primalaca koji imaju dozvolu za upravljanje vrstom otpada koji predajete. Sve podatke o preduzeću unosite kako su traženi.


Primalac otpada može biti postrojenje za skladištenje, postrojenje za tretman ili postrojenje za odlaganje opasnog otpada.


Datum preuzimanja je isti kao datum predaje u delu C.


Odgovorno lice primaoca - prepišite sa prethodnog dokumenta ili pitajte prevoznika da li ima novu odgovornu osobu.


Štampa dokumenta o kretanju opasnog otpada


Kada ste popunili sve podatke, sačuvali izmene, tek onda možete štampati dokument o kretanju opasnog otpada iz NRIZ aplikacije.


Kreiranjem prethodnog obaveštenja i njegovim popunjavanjem, automatski se u informacionom sistemu dobija obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada popunjen svim podacima, koji je potrebno odštampati u pet kopija direktno iz informacionog sistema, kako bi svi učesnici u kretanju otpada pravovremeno imali svoju kopiju.


Fotografija: NRIZ


Svih pet odštampanih primeraka treba da overite u delu B i predate preuzimaču. To se nije promenilo u odnosu na prethodni put.


Otkazivanje transporta opasnog otpada


Šta ako se desi neka promena?


Prethodno obaveštenje je moguće odjaviti najkasnije zaključno sa predviđenim danom početka kretanja opasnog otpada. Ukoliko proizvođač, odnosno vlasnik otpada, u navedenom periodu ne odjavi prethodno obaveštenje, a kretanje otpada ne započne, potrebno je da se pismeno obrati Agenciji izjavom.


Za podatke koji u prethodnom obaveštenju ne moraju biti precizni (procenjeni su), moguće je kasnije, u zakonskom roku od 15 dana od početka kretanja opasnog otpada, uraditi korekcije u Dokumentu o kretanju opasnog otpada.


Šta posle?


Kompletno overen i potpisan Dokument o kretanju otpada primalac opasnog otpada dostavlja i na poštansku adresu ministarstva i Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.


Zaključavanje obrasca dokumenta o kretanju opasnog otpada


Kada ste od preuzimača dobili overen primerak dokumenta o kretanju opasnog otpada, potrebno je da zaključate dokument u elektronskom obliku, unosom podataka u informacioni sistem NRIZ, najkasnije 15 dana od završetka kretanja otpada sa finalnim, dopunjenim podacima o otpadu.


Fotografija: NRIZ


Ovim ste u potpunosti izvršili svoju zakonsku obavezu.


Dokument o kretanju otpada


Kretanje neopasnog otpada nije potrebno unapred najavljivati.


Dovoljno je da prilikom predaje otpada posedujete dokument o kretanju otpada popunjen svim relevantnim podacima o otpadu, proizvođaču, odnosno vlasniku otpada, transporteru i primaocu otpada, vrsti i procenjenoj količini otpada, klasifikaciji otpada, vrsti prevoza i odredištu, kao i datumom predaje navedenog otpada, koju je potpisao proizvođač, odnosno vlasnik.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dokumenta o kretanju otpada i dokumentu o kretanju opasnog otpada su definisane sledećim propisima:


Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje ("Sl. glasnik RS", br.114/2013)

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)

Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.

Prva verzija Aplikacije, namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016), na jednom mestu nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada u privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpreme otpada registrovanim / ovlašćenim preuzimačima.Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.