DEO5 - dnevne evidencije o otpadu uvoznika otpada i godišnji izveštaji o otpadu uvoznika otpada GIO5.

Dnevne evidencije o otpadu uvoznika otpada - DEO5 i godišnji izveštaji o otpadu uvoznika otpada - GIO5 su obaveza svih koji se bave uvozom otpada u Srbiju, u skladu sa odgovarajućom dozvolom za uvoz (opasnog) otpada.

Objavljeno: 19.2.2017. 18:55:54Videli smo šta su dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada DEO1, čija su obaveza i kako se popunjavaju u praksi.


Pogledajmo sada šta su dnevne evidencije o otpadu uvoznika otpada DEO5, ko je u obavezi da ih popunjava i u kakvoj su vezi sa ostalim obrascima dnevne evidencije DEO i godišnjih izveštaja GIO.


Uvoz otpada u Srbiju


Uvozom otpada, bilo opasnog ili neopasnog, možete da se bavite isključivo u skladu sa važećom dozvolom za prekogranično kretanje, koju izdaje Ministarstvo.


Dobijanje dozvole za uvoz počinje podnošenjem zahteva za dozvolu za prekogranično kretanje otpada.


Detalje o zahtevu, izveštajima, listama otpada i dozvolama ćemo dati u posebnom blogu. Za potrebe ovog bloga pretpostavićemo da kao čitalac znate šta treba da uradite, odnosno da se već bavite prekograničnim kretanjem otpada i posedujete dozvolu ili ste u proceduri za dobijanje odgovarajuće dozvole za uvoz opasnog ili neopasnog otpada.


Fotografija: Easy Semi Truck Insurance


Prilikom prekograničnog kretanja, otpad mora da prati dokumentacija o kretanju od mesta gde je kretanje počelo do konačnog odredišta u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima i međunarodnim propisima koji se odnose na prekogranični promet.


Kada ste uvezli određenu količinu otpada, bilo za svoje ili potrebe drugog preduzeća, u skladu sa važećom dozvolom za prekogranično kretanje, uz svu potrebnu dokumentaciju koja prati prekogranično kretanje otpada, obaveza Vam je da taj uvoz i evidentirate.


Pogledajmo kako izgleda obrazac evidencije o otpadu uvoznika otpada DEO5 i kako se popunjava.


DEO 5 - Dnevna evidencija o otpadu uvoznika otpada


Obrazac dnevne evidencije otpada o uvozniku otpada - DEO5 popunjavate dnevno na zakonom propisanom obrascu, obično u Eksel tabeli, za svaku vrstu otpada koju uvozite posebno.


Fotografija: obrazac DEO5


Tabela je jednostavna. Evidencije se vode redno, za svaki uvoz se popunjava poseban red.


Kao što je slučaj kod svih evidencija o otpadu, tabele su napravljene tako da pokrivaju jedan kalendarski mesec. Da biste prikupili podatke za godinu dana rada, što je bitno za dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu uvoznika otpada - GIO5, treba za svaku vrstu otpada koji uvozite da imate po jedan Eksel fajl sa 12 posebnih stranica.


Dnevne evidencije se čuvaju na računaru i dostavljaju se inspekcijskim organima na njihov zahtev.


Međutim, potrebno je uvezene količine evidentirati i na drugim DEO obrascima dnevne evidencije o otpadu, ali i da vodite neke dodatne evidencije, o kojima će biti reči kasnije.


Popunjavanje obrasca DEO5 i veza sa drugim obrascima o otpadu


Nažalost, ništa nije jednostavno kao što izgleda na prvi pogled.


Fotografija: The Tenth Doctor


Prilikom popunjavanja razlikuju se dva slučaja

- kada otpad uvozite radi sopstvenog tretmana
- kada otpad uvozite radi tretmana u postrojenju koje nije Vaše


Pretpostavićemo za potrebe ovog bloga da se bavite uvozom otpadnog kartona radi proizvodnje kutija. Da li je to praksa u Srbiji ili nije, u ovom trenutku je nebitno. Poslužićemo se ovim primerom samo za prikaz popunjavanja obrasca evidencije DEO5 i veze sa drugim evidencijama.


Slučaj 1. Imate dozvolu za postrojenje za tretman otpada i samostalno ga tretirate


Uvozite otpad, na primer, od neke kompanije iz Mađarske.


Pribavili ste dozvolu za uvoz, napravili ste dokument koji prati prekogranično kretanje otpada na propisanom obrascu, izvršili prvi uvoz, ocarinili i zaprimili otpadni karton u svoje skladište.


Otvorite Eksel fajl sa praznim obrascem evidencije o otpadu uvoznika otpada DEO5 i popunite zaglavlje podacima za karton. Evidentirate uvezenu količinu u tabeli, unesete broj dokumenta o kretanju otpada / opasnog otpada, broj JCI i upišete ime svoje firme u poslednju kolonu jer otpad uvozite radi sopstvenog tretmana.


Fotografija: UPSEKO


S obzirom na to da ste uvezli otpad radi tretmana, Vi tu količinu morate uneti i na odgovarajući obrazac evidencije o otpadu operatera za ponovno iskorišćenje otpada DEO3, da bi se poklopilo stanje na skladištu i evidentirale tretirane količine.


Ovaj obrazac evidencije, sa svim detaljima i vezama sa drugim obrascima je prikazan u posebnom blogu. Da biste shvatili vezu između ova dva obrasca, pogledajmo kako izgleda popunjen jedan red obrasca DEO3 podacima iz obrasca DEO5.


Fotografija: UPSEKO


Nakon prvog uvoza, nastavljate da uvozite količine potrebne za sopstveni tretman od istog dobavljača. Recimo da ste uvezli još dva puta određenu količinu u istom mesecu, otvorili postojeće obrasce i te količine evidentirali.


Jednostavno, zar ne?

Pa, nije uvek.


Da bismo dočarali zašto nije sve tako jednostavno, pretpostavimo da ste u međuvremenu napravili dogovor sa drugim dobavljačem, na primer, iz Makedonije. Kao i za dobavljača iz Mađarske, morate dobiti posebnu dozvolu za uvoz, izraditi potrebnu dokumentaciju, dostaviti je klijentu na overu i proslediti uz uvoz.


Otpad je stigao uz dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada, ocarinili ste ga i stavili u skladište. Otvorite postojeće obrasce i evidentirate i ovaj uvoz u istoj tabeli kao i prethodne.


Fotografija: UPSEKO


I ovaj uvoz, kao i prethodne, potrebno je zavesti i u obrazac evidencije o otpadu operatera za ponovno iskorišćenje otpada DEO3.


Slučaj 2. Uvozite za potrebe drugog postrojenja za tretman


Ukoliko uvozite otpad za potrebe drugog postrojenja, tada ste u obavezi da vodite samo obrazac evidencije o otpadu uvoznika otpada DEO5 i to na način kako je opisano.


Jedina razlika je u tome što u poslednjoj koloni navodite naziv kompanije za čije potrebe uvozite otpad.


U ovom slučaju kompanija za čije potrebe uvozite otpad je u obavezi da vodi obrazac evidencije o otpadu operatera za ponovno iskorišćenje otpada DEO3 i godišnji izveštaj o otpadu operatera za ponovno iskorišćenje otpada GIO3.


Da li je ovde kraj evidencijama?


Sada u tabeli evidencije DEO5 imate sve uvoze iz više država, jedan iza drugog, po različitim dozvolama i ukupne mesečne količine koje ste uvezli. Saberete sve količine i lako dobijete ukupnu godišnju količinu, što je jedan od podataka koji su Vam potrebni za godišnji izveštaj GIO5.


Međutim, stiže nova nevolja.


Fotografija: 123RF stock


Nadležni inspektor je dužan da otpiše količine koje ste uvezli po svakoj dozvoli na originalu dozvole.


Dozvole za prekogranično kretanje se izdaju na godinu dana, ali ne počinju sve da važe 1. januara, što znači da se tranaje jedne dozvole za uvoz proteže u dve izveštajne godine. O jednom delu količina koje ste uvezli po istoj uvoznoj dozvoli treba da izvestite u jednoj, a o drugom delu količina u drugoj izveštajnoj godini.


Kako obrazac evidencije o otpadu uvoznika otpada DEO5 u sebi sadrži sve uvoze u jednom kalendarskom mesecu i godini redno, Vi nemate na jednom mestu podatke o uvozu po jednoj dozvoli, već ih morate računati posebno.


U tu svrhu potrebno je da vodite dodatnu evidenciju i to za svaku dozvolu posebno jer će Vam inspektor tražiti te podatke, dok bude pregledao sve vaše JCI, fakture i radiološke izveštaje i redno sabirao količine po dozvolama.


GIO 5 - Godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada


Na početku svake kalendarske godine, a najkasnije do 31. marta, morate na obrascu GIO5 dostaviti godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada za prethodnu kalendarsku godinu.


Obrazac GIO5 se popunjava jednom godišnje kroz informacioni sistem nacionalnog registra izvora zagađenja - NRIZ i dodatno podnosi Agenciji na formularima koji se štampanju iz informacionog sistema NRIZ.


U Eksel tabelama koje ste cele godine popunjavali kroz dnevne evidencije o otpadu uvoznika otpada DEO5, u 12 zasebnih stranica, imate podatke o količinama uvezenog otpada tokom čitave kalendarske godine.


Međutim, u godišnji izveštaj GIO5 morate unositi podatke o uvozu otpada od svakog izvoznika posebno, po svakoj posebnoj dozvoli.


Kao što je malopre prikazano, u DEO5 su evidentirani svi Vaši uvozi i može se izračunati koliko ste od kog dobavljača uvezli, ali Vam DEO5 nije vidljivo koliko ste otpada uvezli po kojoj dozvoli.


Videli smo da je zbog inspekcijskog otpisa dozvola potrebno voditi dodatnu evidenciju po uvoznim dozvolama.


Tek kada se dodatna evidencija po dozvolama i DEO5 urkste, moguće je imati ispravne podatke koji su potrebni za GIO5 - godišnji izveštaj o otpadu uvoznika otpada.


Da biste mogli da koristite ovaj informacioni sistem, potrebno je da se registrujete. Ukoliko to do sada niste uradili, najbolje je da uputite zahtev na mejl nrizpodrska@sepa.gov.rs i dobićete sve odgovore i uputstva za prijavljivanje.


Detaljno uputstvo za pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje i sve druge informacije možete naći na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.


Zakonska regulativa


Sve obaveze po pitanju dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja su definisane sledećim propisima:

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 95/2010) i
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS" broj 88/2015)

Za više informacija pogledajte kompletnu Zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.


UPSEKO je veb aplikacija u kojoj možete na jednom mestu da vodite evidencije o svim tokovima otpada u Vašoj kompaniji. Administrator sam definiše vrste otpada i njihove karakteristike, a aplikacija generiše dokument o kretanju otpada, dnevne evidencije o otpadu i podatke za godišnji izveštaj o otpadu.

Prva verzija Aplikacije, namenjena proizvođačima otpada u smislu člana 26. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/2016), na jednom mestu nudi mogućnost unosa svih proizvedenih količina otpada u privremeno skladište otpada, vođenje dnevne evidencije o otpadu proizvođača otpada i kreiranje dokumenta o kretanju otpada prilikom predaje ili otpreme otpada registrovanim / ovlašćenim preuzimačima.

Registrujte se i koristite aplikaciju već danas.


Vaše mišljenje nas zanima


Kakva su vaša iskustva? Pišite slobodno #upseko #evidencijeotpada ili na info@upseko.org.